Kaarina-Teatteri ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kaarina-Teatteri ry ja sen kotipaikka on Kaarinan kaupunki

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä sekä monipuolistaa paikkakunnan kulttuuritoimintaa harjoittamalla harrastajateatteritoimintaa.

3 § Toiminnan laatu

Tarkoituksensa toteamiseksi yhdistys:

 • järjestää teatteriesityksiä,
 • suorittaa valistustyötä järjestämällä kurssi- ja koulutustilaisuuksia sekä harjoittamalla julkaisutoimintaa,
 • edustaa jäseniä heitä yhteisesti koskevissa kysymyksissä sekä kotimaassa että ulkomailla.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • järjestää maksullisia teatterinäytöksiä,
 • ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,
 • panna toimeen asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia,
 • harjoittaa tarkoituksensa puitteissa julkaisu- ja kustannustoimintaa,
 • harjoittaa kioski- ja ravitsemusliikettä,
 • omistaa ja ylläpitää haltuunsa saamia kiinteistöjä sekä muuta irtainta ja kiinteää omaisuutta.
 • Yhdistyksen jäsen ei saa ottaa palkkiota esiintymisestään yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa.

  4 § Jäsenet

  Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen johtokunta. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Jäsenyys katsotaan alkavan siitä ajankohdasta, jolloin jäseneksi ilmoittautuminen on hyväksytty.

  5 § Jäsenmaksut

  Jäsenen velvollisuudet:

  • Jäsen on velvollinen maksamaan syyskokouksen määräämän jäsenmaksun syyskokouksen määräämään aikaan mennessä.
  • Jäsenen tulee noudattaa yhdistyksen kokousten ja johtokunnan päätöksiä ja määräyksiä.

  6 § Yhdistyksestä eroaminen tai erottaminen

  Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle.
  Sairauden, työkyvyttömyyden tai asevelvollisuuden suorittamisen vuoksi voi johtokunta kirjallisen anomuksen perusteella antaa jäsenelle vapautuksen jäsenmaksun suorittamisesta.
  Yhdistyksen johtokunnalla on oikeus erottaa jäsen, joka toimii yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä vastaan tai laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen määräaikana.
  Erotettu jäsen voi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan kirjallisesti valittaa päätöksestä yhdistyksen kokoukselle jättämällä valituskirjelmänsä johtokunnalle.
  Mikäli jäsenmaksun laiminlyönnin takia erotettu jäsen haluaa uudelleen liittyä jäseneksi, johtokunnalla on oikeus asettaa jäsenyyden ehdoksi maksamatta jääneiden jäsenmaksujen suorittaminen.

  7 § Yhdistyksen toimielimet

  Yhdistyksen toimielimet ovat

  • yhdistyksen kokoukset
  • johtokunta

  8 § Yhdistyksen kokoukset

  Päätösvalta yhdistyksessä on yhdistyksen kokouksella.
  Yhdistyksen kevätkokous pidetään viimeistään maaliskuussa ja syyskokous syys-marraskuussa. Kokouksen ajan ja paikan määrää yhdistyksen johtokunta.

  Yhdistyksen kevätkokouksessa:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
  7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

  Yhdistyksen syyskokouksessa:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi
  6. päätetään jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta seuraavalle kalenterivuodelle
  7. päätetään jäsenmaksujen eräpäivä
  8. määrätään toimihenkilöiden palkkiot seuraavalle kalenterivuodelle
  9. vahvistetaan tulo- ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle
  10. valitaan johtokunnan puheenjohtaja seuraavalle vuodelle
  11. valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle
  12. valitaan yhdistykselle 1-2 toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja tai tilintarkastuslain mukainen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
  13. päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

  9 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

  Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle yhdistyksen johtokunta. Kutsu yhdistyksen varsinaisiin kokouksiin on toimitettava jäsenille joko kirjeitse tai sähköpostilla viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

  10 § Ylimääräinen kokous

  Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään nimetyn asian käsittelyä varten johtokunnan päätöksestä tai milloin kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Kutsu ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen on toimitettava kirjallisesti jäsenille vähintään viikkoa ennen kokousta joko kirjeitse tai sähköpostilla.

  Jos tämän pykälän ensimmäisessä kohdassa mainittu jäsenryhmä vaatii ylimääräisen yhdistyksen kokouksen koollekutsumista, on tieto jäsenille toimitettava kahden kuukauden kuluessa siitä kun vaatimus koollekutsumisesta on saapunut johtokunnalle.

  Muissa suhteissa ylimääräisen yhdistyksen kokoukseen sovelletaan sääntöjen varsinaista kokousta koskevia määräyksiä.

  11 § Äänestykset

  Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

  12 § Johtokunta

  Johtokuntaan kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kuusi (6) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua muuta jäsentä, joista vuosittain puolet on erovuorossa. Jäsenten erovuorot määrätään ensin arvalla, sitten vuoron mukaan.

  Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme (3) jäsentä sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) johtokunnan jäsentä on paikalla.

  Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

  Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Johtokunta voi myös kutsua taloudenhoitajan ja muita tarvitsemiaan asiantuntijoita.

  Johtokunnan valitsemilla toimihenkilöillä on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa toimialaansa kuuluvissa asioissa, vaikka he eivät olisikaan johtokunnan jäseniä.

  13 § Johtokunnan tehtävät

  Johtokunnan tehtävänä on toimia yhdistyksen laillisena edustajana sekä johtaa sen toimintaa näiden sääntöjen ja kokousten päätösten sekä ohjeiden mukaisesti.

  Johtokunnan tulee:

  1. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella näissä kokouksissa käsiteltävät asiat,
  2. hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia kirjanpidosta ja tilinpäätösten valmistamisesta,
  3. ottaa ja vapauttaa yhdistyksen toimihenkilöt,
  4. hoitaa yhdistystä koskevat juoksevat asiat.

  Johtokunta voi perustaa avukseen työryhmiä.

  14 § Nimenkirjoittajat

  Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja tai johtokunnan määräämä muu toimihenkilö kukin yksinään.

  15 § Tilikausi

  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
  Tilit ja hallintoa koskevat asiakirjat on toimitettava toiminnantarkastajille tai tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen kevätkokousta.

  16 § Sääntöjen muuttaminen

  Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos asia on kokouskutsussa mainittu ja otettu yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi ja muutoksen puolesta on äänestänyt vähintään 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä.

  17 § Yhdistyksen purkautuminen

  Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan yhdistyksen kokouksessa vähintään 2/3 äänten enemmistö annetuista äänistä.

  Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen varat paikkakunnan kulttuuritoimintaan.

  Yhdistykselle lahjoitettujen tai testamentattujen varojen käytöstä päätettäköön edellisen kohdan mukaisesti ellei lahjoittaja tai testamenttaaja ole nimenomaan toisin määrännyt.

  Muutoin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.