Tietosuojailmoitus

Kaarina-Teatteri ylläpitää seuraavia henkilörekistereitä

Tämä tietosuojaseloste on asetuksen (EU) 2016/679 (jäljempänä tietosuoja-asetus) mukainen tiedote rekisteröidyille heidän henkilötietojensa käsittelystä.

Kaarina-Teatterin jäsenrekisteri

Rekisterinpitäjä

Kaarina-Teatteri ry
Y-tunnus: 1104013-9
Rekisterinumero: 138139
Osoite: Viipurintie 118, 20780 KAARINA

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Hannu Pajunen
sähköposti: hannu.pajunen(at)gmail.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jäsenen henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • jäsensuhteen hoitaminen
 • jäsenmaksujen laskutus
 • yhdistyksen toiminnan toteuttaminen
 • jäsentapahtumien varmentaminen ja niistä tiedottaminen

Henkilötietojen käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä (Yhdistyslaki 503/1989 11§).

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia yhdistyksen jäseniä koskevia tietoja:

 • etu- ja sukunimi
 • yritys
 • postiosoite
 • puhelinnumerot
 • kotikunta
 • sähköpostiosoite
 • syntymäaika
 • sukupuoli
 • jäsennumero
 • jäsenyyden alku ja kesto
 • jäsenmaksun maksamiseen liittyvät tiedot
 • jäsentyyppi
 • huoltajan nimi

Tietojen alkuperä

Jäsentä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti jäseneltä itseltään jäsenhakemuksessa, puhelimitse tai sähköpostitse. Maksettuja jäsenmaksuja koskevat tiedot saadaan pankin tiliotteelta tai verkkopankista.

Tietojen luovutukset ja siirrot

Yhdistyksen hallituksen jäsenten henkilötiedot luovutetaan Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään Yhdistysrekisteriin.

Tietoja ei luovuteta muille ulkopuolisille.

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus

Rekisterin sisältämät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että tietojärjestelmään tallennettuihin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain yhdistyksen luottamus- tai toimihenkilöt, joilla on tehtäviensä puolesta siihen oikeus ja tarve.

Rekisteröidyn oikeudet

Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti omasta pyynnöstään saada tieto hänen rekisteriin tallennetuista tiedoistaan. Tietoja voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.

Mikäli rekisteröidyn esittämät pyynnöt ovat luonteeltaan toistuvia, rekisterinpitäjällä on oikeus pyytää niiden toimittamisesta maksu. Maksun suuruudesta päättää yhdistyksen johtokunta.

Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua tai puutteellisten tietojen täydentämistä. Oikaisua voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.

Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti kieltää henkilötietojen käsittely tai rajoittaa niiden käsittelyä ja vaatia rekisteriin tallennettujen henkilötietojen poistoa. Mikäli henkilö rajoittaa tai vastustaa käsittelyä tai kieltää käsittelyn tavalla, joka estää käyttämästä rekisteriä sen käyttötarkoituksen mukaisesti, rekisterinpitäjä katsoo henkilön eroavan yhdistyksestä. Tietojen poistoa voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.

Jos rekisteröity henkilö katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, hänellä on oikeus tehdä valitus kansalliselle valvontaviranomaiselle joko vakituisessa asuin- tai työskentelyvaltiossaan, tai siinä jäsenvaltiossa, jossa rikkominen on tapahtunut. Kyseinen valtio on Suomi, jos rekisteröity katsoo, että rikkomuksen tekijä on rekisterinpitäjänä toimiva yhdistys. Tämä oikeus ei rajoita rekisteröidyn oikeuksia muihin lain suomiin suojakeinoihin.

Tietosuoja-asetuksen valvontaviranomaisena Suomessa toimii tietosuojavaltuutettu.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Mikäli henkilö ei itse edellä esitetyllä tavalla vaadi henkilötietojensa poistoa rekisteristä, rekisterinpitäjä poistaa rekisteröidyn henkilötiedot, kun niiden käsittely ei enää ole tietojen käsittelyn tarkoitus huomioiden välttämätöntä, kuitenkin viimeistään sitten, kun on kulunut vähintään kaksi kokonaista kalenterivuotta siitä, kun henkilön jäsenyys yhdistyksessä on päättynyt tai päätetty.

Kaarina-Teatterin markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä

Kaarina-Teatteri ry
Y-tunnus: 1104013-9
Rekisterinumero: 138139
Osoite: Viipurintie 118, 20780 KAARINA

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Marja-Leena Venho
sähköposti: info(at)kaarina-teatteri.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään Kaarina-Teatterin omaan markkinointiin eli esim. markkinointikirjeiden lähettämiseen.

Henkilötietojen käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen oikeutettuun etuun.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää markkinointiin tarvittavat tiedot yhteyshenkilöstä tai organisaatiosta:

 • nimi
 • yhteystiedot

Tietojen alkuperä

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään. Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös yleisesti saatavilla olevista lähteistä.

Tietojen luovutukset ja siirrot

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus

Rekisterin sisältämät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että tietojärjestelmään tallennettuihin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain yhdistyksen luottamus- tai toimihenkilöt, joilla on tehtäviensä puolesta siihen oikeus ja tarve.

Rekisteröidyn oikeudet

Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti omasta pyynnöstään saada tieto hänen rekisteriin tallennetuista tiedoistaan. Tietoja voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.

Mikäli rekisteröidyn esittämät pyynnöt ovat luonteeltaan toistuvia, rekisterinpitäjällä on oikeus pyytää niiden toimittamisesta maksu. Maksun suuruudesta päättää yhdistyksen johtokunta.

Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua tai puutteellisten tietojen täydentämistä. Oikaisua voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.

Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti kieltää henkilötietojen käsittely tai rajoittaa niiden käsittelyä ja vaatia rekisteriin tallennettujen henkilötietojen poistoa. Tietojen poistoa voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.

Jos rekisteröity henkilö katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, hänellä on oikeus tehdä valitus kansalliselle valvontaviranomaiselle joko vakituisessa asuin- tai työskentelyvaltiossaan, tai siinä jäsenvaltiossa, jossa rikkominen on tapahtunut. Kyseinen valtio on Suomi, jos rekisteröity katsoo, että rikkomuksen tekijä on rekisterinpitäjänä toimiva yhdistys. Tämä oikeus ei rajoita rekisteröidyn oikeuksia muihin lain suomiin suojakeinoihin.

Tietosuoja-asetuksen valvontaviranomaisena Suomessa toimii tietosuojavaltuutettu.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Mikäli henkilö ei itse edellä esitetyllä tavalla vaadi henkilötietojensa poistoa rekisteristä, rekisterinpitäjä poistaa rekisteröidyn henkilötiedot, kun niiden käsittely ei enää ole tietojen käsittelyn tarkoitus huomioiden tarpeellista.

Kaarina-Teatterin kutsuvierasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Kaarina-Teatteri ry
Y-tunnus: 1104013-9
Rekisterinumero: 138139
Osoite: Viipurintie 118, 20780 KAARINA

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Elina Toivanen
sähköposti: info(at)kaarina-teatteri.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään Kaarina-Teatterin suhdetoimintaan eli esim. ensi-iltakutsujen lähettämiseen.

Henkilötietojen käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen oikeutettuun etuun.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää suhdetoimintaan tarvittavat tiedot yhteyshenkilöstä tai organisaatiosta:

 • nimi
 • yritys
 • yhteystiedot
 • rekisteriin kuulumisen peruste

Tietojen alkuperä

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään. Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös yleisesti saatavilla olevista lähteistä.

Tietojen luovutukset ja siirrot

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus

Rekisterin sisältämät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että tietojärjestelmään tallennettuihin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain yhdistyksen luottamus- tai toimihenkilöt, joilla on tehtäviensä puolesta siihen oikeus ja tarve.

Rekisteröidyn oikeudet

Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti omasta pyynnöstään saada tieto hänen rekisteriin tallennetuista tiedoistaan. Tietoja voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.

Mikäli rekisteröidyn esittämät pyynnöt ovat luonteeltaan toistuvia, rekisterinpitäjällä on oikeus pyytää niiden toimittamisesta maksu. Maksun suuruudesta päättää yhdistyksen johtokunta.

Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua tai puutteellisten tietojen täydentämistä. Oikaisua voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.

Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti kieltää henkilötietojen käsittely tai rajoittaa niiden käsittelyä ja vaatia rekisteriin tallennettujen henkilötietojen poistoa. Tietojen poistoa voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.

Jos rekisteröity henkilö katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, hänellä on oikeus tehdä valitus kansalliselle valvontaviranomaiselle joko vakituisessa asuin- tai työskentelyvaltiossaan, tai siinä jäsenvaltiossa, jossa rikkominen on tapahtunut. Kyseinen valtio on Suomi, jos rekisteröity katsoo, että rikkomuksen tekijä on rekisterinpitäjänä toimiva yhdistys. Tämä oikeus ei rajoita rekisteröidyn oikeuksia muihin lain suomiin suojakeinoihin.

Tietosuoja-asetuksen valvontaviranomaisena Suomessa toimii tietosuojavaltuutettu.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Mikäli henkilö ei itse edellä esitetyllä tavalla vaadi henkilötietojensa poistoa rekisteristä, rekisterinpitäjä poistaa rekisteröidyn henkilötiedot, kun niiden käsittely ei enää ole tietojen käsittelyn tarkoitus huomioiden tarpeellista.